Osobní údaje

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakožto zákazník internetového obchodu www.mikomb.cz a současně zákazník obchodní společnosti a provozovatele internetového obchodu MIKO Office s.r.o., se sídlem 1. máje 123, 676 02 Moravské Budějovice, IČ: 05438683 DIČ: CZ05438683, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 95346 (dále jako „Zákazník“),

tímto svobodně, dobrovolně a vážně uděluji

svůj souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti MIKO Office s.r.o., se sídlem 1. máje 123, 676 02 Moravské Budějovice, IČ: 05438683 DIČ: CZ05438683, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 95346, (dále jen „Správce“) v souladu zejména s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jakožto výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů o mé osobě (dále jako „Souhlas“), kterými jsou zejména iniciály firmy, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mail) a číslo bankovního účtu. Souhlas jsem udělil/a za účelem zařazení mých údajů do zákaznické databáze MIKO Office s.r.o.,, a jsem si vědom/a, že budu moci být kontaktován/a přímo MIKO Office s.r.o nebo jeho smluvním partnerem s nabídkou zboží a služeb. Souhlas uděluji na dobu 3 (tří) let. Beru na vědomí, že jej můžu kdykoliv písemně odvolat podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat zákazníky o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek Správce, jak je definován níže, jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech Správce dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků či dalších osob. Osobní údaje subjektů údajů budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

Poučení Zákazníka:

1. Správce osobních údajů

Společnost MIKO Office s.r.o., se sídlem 1. máje 123, 676 02 Moravské Budějovice, IČ: 05438683 DIČ: CZ05438683, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 95346, (dále jen „Správce“).

2. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

Pokud má návštěvník webové stránky Správce zájem o zasílání newsletteru a jiných reklamních sdělení, poskytne za tímto účelem Správci souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě bude Správce za těmito účely zpracovávat poskytnuté osobní údaje návštěvníka a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud návštěvník webové stránky poskytne rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, osobní www, facebookové či jiné stránky), zpracovává Správce za uvedenými účely i tyto údaje. Bez udělení souhlasu není zasílání newsletteru Správce možné.

Obsah newsletteru může být personalizován na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které Správce zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru. Osobní údaje návštěvníka budou zpracovávány v případě, že návštěvník webové stránky vyplní v příslušném formuláři své osobní údaje a následně potvrdí svou objednávku newsletteru dle instrukce v doručené e-mailové zprávě. Pokud zadání objednávky nebude potvrzeno, poskytnuté osobní údaje návštěvníka budou bez zbytečného odkladu zlikvidovány. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány 3 roky od uděleného souhlasu. Zpracování osobních údajů podle tohoto článku bude provádět Správce sám anebo tímto pověří třetí osobu jako zpracovatele.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný a může být kdykoli odvolán a to prostřednictvím e-mailové zprávy. Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit newsletter“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení.

3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v internetovém obchodě

V případě nákupu zboží na webové stránce www.mikomb.cz je Správce rovněž v pozici prodávajícího předmětného zboží. S ohledem na tuto skutečnost bude Správce zpracovávat osobní údaje zákazníka v následujícím rozsahu: iniciály firmy, jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon a adresa pro doručení zboží. Zpracování těchto osobních údajů zákazníků bude prováděno za účelem realizace kupní smlouvy mezi Správcem a zákazníkem, dodání objednaného zboží a také za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce. Správce bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 3 let od udělení souhlasu. Osobní údaje uložené v zákaznickém účtu na webové stránce budou uchovány do okamžiku smazání zákaznického účtu ze strany subjektu údajů (subjekt údajů je rovněž oprávněn o smazání požádat Správce) nebo ze strany Správce. Některé osobní údaje (např. osobní údaje na faktuře vystavené Správcem) budou uchovány po dobu zákonem předepsaných archivačních lhůt.

Zpracování osobních údajů podle tohoto článku bude provádět Správce sám anebo tímto pověří třetí osobu jako zpracovatele. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne Správce osobní údaje zákazníka také příslušnému přepravci.

4. Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním reklamací

Pokud bude u Správce uplatněna reklamace výrobku, bude Správce zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností Správce, jako prodávajícího, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci.

Vsouvislosti svyřizováním reklamací zpracovává Správce osobní údaje dále také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. V tomto případě taktéž není vyžadován souhlas subjektu údajů se zpracováním. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti Správce vyřídit předmětnou reklamaci.

Zpracování osobních údajů podle tohoto článku bude provádět Správce sám prostřednictvím vlastních zaměstnanců, vlastní zákaznické linky anebo tímto pověří třetí osobu jako zpracovatele. V případě, že to bude zpohledu Správce vhodné či nutné, může Správce předat osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení reklamace a to vždy podle výrobku, jehož se reklamace týká. Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit e-mailovým dotazem na Správce.

5. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Cookie soubory jsou malé datové soubory, krátké texty, které jsou umísťovány do webového prohlížeče návštěvníků webové stránky Správce. Tyto cookie soubory používá Správce na svých webových stránkách za účelem zlepšení jejich fungování, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace svých marketingových aktivit. Cookie soubory nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého internetového prohlížeče.

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

6. Užívání pluginů

Webové stránky Správce dále obsahují sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se například o:

  • plugin sítě Facebook, který je spravována společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
  • plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;

Tyto pluginy nejsou spravovány Správcem, který tak není odpovědný za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují ani za jejich funkčnost či případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

7. Práva spojená s ochranou osobních údajů

Osobní údaje jsou ze strany Správce zpracovávány transparentním způsobem a subjekty údajů mají po celou dobu jejich zpracování následující práva: (i) právo na informace o prováděném zpracování, (ii) právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, (iii) právo na opravu či na výmaz osobních údajů, (iv) právo na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenositelnost osobních údajů, (vi) právo vznést námitku proti zpracování, a (vii) právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou subjekty údajů obracet na Správce prostřednictvím e-mailové adresy: shop@mikomb.cz, nebo na adrese MIKO Office s.r.o., 1. máje 123, 676 02 Moravské Budějovice.

V Moravských Budějovicích dne 24.05.2018 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 24.5.2018. 

Na vašem soukromí nám záležíPovolit všeNepovolovat cookies